Qeld Verkiezingswijzer voor MKB-ondernemers

10/3/2021
12
minuten

Samantha Bos

Marketing Manager
Qeld

Weet jij al welke politieke partij het beste bij jou als ondernemer past? Op 17 maart mogen we weer naar de stembus en heb jij de kans om je stem als burger, maar ook als ondernemer te laten gelden. Als mkb'er is het belangrijk om niet alleen je persoonlijke standpunten met een partij te matchen, maar ook je professionele! 

Op welke verkiezingsthema’s moeten mkb-ondernemers letten*? Qeld zet de belangrijkste thema's en standpunten per politieke partij op een rij:

Zakelijke belastingen, financiën, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen, corona, steunregelingen, personeel en ontslagrecht. 

Klik op een onderstaande partij om de belangrijkste politieke standpunten voor ondernemers te ontdekken:

Qeld Verkiezingswijzer 2021 voor mkb'ers

------------------------>

VVD

Zakelijke Belastingen 

VVD wil internationale afspraken over een minimumniveau aan belastingen om Nederlandse ondernemers gelijkwaardige kansen te geven. De partij pleit voor een middenstandskorting om lasten te verlagen voor kleine ondernemers en de invoering van nieuwe vormen van belasting op bedrijfswinsten en alternatieve vormen van kapitaal zoals data. Tevens wordt er gesproken om de werkgeverslasten te differentiëren naar omvang van een onderneming: dit betekent dat grotere bedrijven in verhouding meer gaan betalen, kleinere minder. 

Financiën

VVD wil meer financieringsmogelijkheden voor ondernemers, bijvoorbeeld door garanties ter beschikking te stellen voor niet-bancaire financiering, zoals flexibele bedrijfsleningen en zakelijk krediet. Tevens werkt de partij aan een regeling waardoor ondernemers mogelijk financiering uit andere EU-landen kunnen benutten en pleit voor het opheffen van het verpandingsverbod.

Arbeidsongeschiktheid

VVD pleit voor een verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen, met uitzondering van hobby-ondernemers met een klein inkomen (bijverdiensten). Een kanttekening is dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalbaar moet zijn en maximale keuzevrijheid biedt, bijvoorbeeld door deze collectief te organiseren en in te richten op basisniveau. De VVD wil tevens een acceptatieplicht, zodat ook ondernemers met bestaande aandoeningen geaccepteerd worden. 

Pensioen

VVD wil meer mogelijkheden voor zelfstandigen om een (fiscaal-vriendelijk) pensioen op te bouwen, bijvoorbeeld via extra verzekeringsproducten of pensioenfondsen. De partij pleit voor een beter vangnet, zoals meer hulp voor kleine ondernemingen die moeten stoppen door pensionering d.m.v. compensatie voor de transitie-vergoeding aan werknemers ook als voorschot beschikbaar te stellen. Het VVD pleit tevens voor het afschaffen van het verplichte leeftijdsontslag in cao’s, zodat werkgever en werknemer de vrijheid hebben om in overleg de pensioenleeftijd vast te stellen.  

Corona en Steunregelingen

VVD zegt, indien nodig, te blijven zorgen voor steunpakketten- en maatregelen zolang de coronacrisis duurt, bijvoorbeeld d.m.v. extra garantstellingen voor mkb-kredieten, bijdragen aan het loon en de vaste lasten en overige fiscale maatregelen. De partij heeft het doel om na de coronacrisis ondernemers, waar mogelijk, te helpen met eventuele schulden en het verrekenen van verliezen om de economie weer gezond te krijgen.

Personeel

VVD is voor de modernisering van het ontslagrecht, zodat het eenvoudiger en minder risicovol wordt om nieuw personeel aan te nemen. Tevens wil de partij dat ondernemers niet gedwongen worden om medewerkers in dienst te houden, indien deze niet functioneren of persoonlijke verhoudingen verstoren. De keerzijde van het standpunt er tevens een hogere ontslagvergoeding komt op onterecht ontslag. 

CDA

Zakelijke Belastingen 

CDA wil dat zakelijke belastingen meer in verhouding staan tot draagkracht en pleit voor een ‘verstandig arbeidsmarktbeleid en eerlijke economie’. De partij acht het nodig om de fiscale voordelen van het zzp’erschap te beperken, wat tevens effect kan hebben op micro- en kleinbedrijf.  CDA gaat tevens het aanhouden van eigen vermogen in een onderneming stimuleren via een aftrekmogelijkheid voor eigen vermogen. Familiebedrijven, mkb-ers, start-ups en scale-ups krijgen ook een vast contactpersoon bij de Belastingdienst en worden voortaan integraal behandeld vanuit een regiokantoor met meer ruimte voor maatwerk.

Financiën 

CDA pleit dat de wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven aan het mkb en zzp’ers van 60 dagen wordt gehalveerd naar 30 dagen, met aanvullend de invoering van een wettelijk vastgelegde rente van 8% voor mkb'ers en zzp'ers indien de factuur na 60 dagen nog niet is betaald. De partij stelt tevens diverse investeringsfonden, zoals InvestNL, open voor mkb-bedrijven, starters en scale-ups.

Arbeidsongeschiktheid

Het CDA wil voor alle werkenden, inclusief mkb'ers en zzp’ers, een basisvoorziening/verzekering betreft arbeidsongeschiktheid. 

Pensioen

Het CDA introduceert een recht op deeltijdpensioen, waarmee iemand de keuze heeft om vanaf 5 jaar voor de AOW-leeftijd minder te gaan werken. Werknemers en werkgevers kunnen hierover per sector afspraken vastleggen in de eigen cao’s. 

Corona en Steunregelingen 

Om na de coronacrisis de economie weer op peil te krijgen, is het CDA van plan om ‘van de sterkste schouders ook meer te vragen’ na de coronacrisis. Dit betekent dat er een tijdelijk extra toptarief in inkomstenbelasting wordt ingevoerd. Er komt tevens een regeling voor ondernemers die werknemers met problematische schulden helpen. Zij hoeven geen belasting te betalen over de kosten die zij maken bij de hulp die ze verlenen. Het CDA zegt te komen met een omvangrijk herstel- en innovatiepakket voor investeringen in de woningbouw, infrastructuur, maatschappelijk vastgoed, digitalisering, innovatie en duurzaamheid - om gezonde mkb'ers een kans te geven nieuwe verdienmodellen na te jagen.

Personeel en Ontslag 

CDA zet zich in voor de herwaardering van het vaste contract ten opzichte van tijdelijke opdrachtovereenkomsten en wil het aantrekkelijker maken voor ondernemers om werknemers in vast dienstverband te nemen. Het CDA beperkt bijvoorbeeld voor werkgevers de loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot één jaar, beginnend bij bedrijven in het mkb. De partij wil tevens een eenvoudigere regeling voor ontslagvergoedingen. De partij acht het tevens belangrijk om werkgevers met een grote behoefte aan arbeidsmigranten een eigen verantwoordelijkheid te geven in de opvang, huisvesting en begeleiding van deze werknemers.

D66

Zakelijke Belastingen 

D66 pleit dat er meer geld beschikbaar moet komen voor het stimuleren van innovatie in het mkb, start-ups en scale-ups. De partij geeft aan dat de huidige belastingmaatregelen voornamelijk grote, winstgevende bedrijven ten goede komen en wil effectievere maatregelen voor de kleine ondernemer. D66 zegt tevens een Europees minimumtarief voor winstbelasting te willen en de belasting op werk en inkomen te verlagen. Daarentegen komt er een verhoging van belastingen op vermogen, grondstoffen en vervuiling. 

Financiën

D66 wil innovatieve mkb'ers, start-ups, scale-ups en venture capital meer toegang geven tot stimuleringsfondsen om de beschikking te hebben over extra financiële middelen. Er komt meer geld, bijvoorbeeld van stimuleringsfonds InvestNL, voor innovatie en digitalisering. Tevens krijgen ondernemers die een maatschappelijke meerwaarde leveren een prominentere rol in de huidige Aanbestedingswet. Ook venture capital, start-ups, scale-ups en innovatief mkb krijgen makkelijker toegang tot deze fondsen.

Arbeidsongeschiktheid 

D66 pleit voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering waaraan alle werkenden, inclusief mkb-ondernemers en zzp’ers, moeten deelnemen. De voorwaarde voor dit sociaal stelsel voor alle werkenden is dat de verzekering betaalbaar moet blijven. 

Pensioen

D66 noemt geen specifieke standpunten betreft pensioen voor het mkb in het verkiezingsprogramma.

Corona en Steunregelingen

D66 zegt te willen bouwen op de lessen van de coronacrisis besluitvormingsprocedures van de overheid te versnellen, zonder dat dit ten koste van duurzaamheid gaat. Een voorbeeld is het sneller verlenen van vergunningen of aanbestedingen, zodat bedrijven sneller aan de slag kunnen.

Personeel en Ontslag

De partij verhoogt het minimumloon met tenminste 10 procent. De aan het minimumloon gerelateerde uitkeringen, bijvoorbeeld de bijstand en de AOW, laat de partij deels meestijgen. D66 zegt tevens de termijn van loondoorbetaling bij ziekte voor kleine en middelgrote werkgevers te willen verkorten naar één jaar. Het tweede jaar wordt collectief verzekerd. De partij tracht ook om het start-ups en scale-ups eenvoudiger te maken om toptalent aan te trekken en te behouden. 

GroenLinks

Zakelijke Belastingen 

GroenLinks vindt dat de overheid jarenlang grote bedrijven heeft geholpen met lage belastingen en gunstige regels, maar dit moet anders. Volgens de partij moet financiële ondersteuning nu terechtkomen bij het midden- en kleinbedrijf, start-ups en de grote bedrijven die echte sociale en economische waarde creëren. 

Financiën 

GroenLinks pleit voor extra steun- en stimuleringsmaatregelen voor groen en sociaal ondernemerschap, hulp bij digitalisering en mkb-vriendelijke aanbestedingen door de overheid. De partij wil het tevens eenvoudiger maken voor bedrijven in grensregio’s om samen te werken met andere Europese ondernemers, en een betere concurrentiepositie te creëren voor deze ondernemers.

Arbeidsongeschiktheid

GroenLinks noemt geen specifieke standpunten betreft arbeidsongeschiktheid voor het mkb in het verkiezingsprogramma

Pensioen

GroenLinks pleit dat Iedereen die werkt, zeker moet zijn van een goed pensioen. Daarom wil de partij dat werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie gaan betalen voor iedereen die voor ze aan het werk is, inclusief zzp’ers en uitzendkrachten.

Corona en Steunregelingen

GroenLinks noemt geen specifieke standpunten betreft coronasteun voor het mkb in het verkiezingsprogramma

Personeel en Ontslag

GroenLinks wil kleine ondernemers ondersteunen in de doorbetaling van langdurig zieke werknemers. Tevens wil de partij ondernemers meer ruimte geven om vaste contracten aan te bieden d.m.v. de looptijd van aanbestedingen en subsidies vanuit de overheid te verlengen. De partij pleit dat voor werknemers het vaste contract de norm moet worden en wil zodoende tijdelijke contracten duurder maken voor werkgevers. Door de premie voor werkgevers op tijdelijke contracten te verhogen tracht de partij schijnzelfstandigheid onmogelijk te maken. Zo worden alle werkenden gelijk voor de belasting en worden de arbeidskorting en de zelfstandigenaftrek gecombineerd tot een enkele korting die voor alle werkenden gelijk is.

PvdA

Zakelijke Belastingen 

PvdA pleit voor hogere winstbelasting voor multinationals en een nieuwe belasting op het vermogen van miljonairs. De partij wil tevens de lasten voor sociale ondernemers verlagen en een Europees minimumtarief voor winstbelasting hanteren. PvdA zegt ook de belasting voor bedrijven die het milieu vervuilen te gaan verhogen: ‘Met de Europese CO2-belasting zorgen we dat de grote vervuilers in de industrie gaan betalen.’

Financiën

PvdA wil, gedurende de coronacrisis, meer kredietmogelijkheden voor mkb'ers gedurende de coronacrisis, zoals zakelijke leningen en stimuleringsfonden. De partij zegt dat bij schuldinning de overheid haar vanzelfsprekende voorrangsrecht verliest boven mkb'ers die met onbetaalde rekeningen zitten. De rechter bepaalt vervolgens welke betalingen het meest urgent zijn. Arbeidsongeschiktheidsverzekering PvdA noemt geen specifieke standpunten betreft arbeidsongeschiktheid voor het mkb in het verkiezingsprogramma

Arbeidsongeschiktheid

PvdA wil dat alle werkenden (ook zzp'ers) bescherming krijgen tegen arbeidsongeschiktheid. Tevens wil PvdA bepaalde bedrijven die werken met flexibele contracten, zoals Uber en Deliveroo, verplichten om werknemers te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

Pensioen

PvdA wil dat iedereen, naar vermogen, meebetaald aan pensioen - inclusief opdrachtgevers van zelfstandigen, zodat zzp'ers extra sociale bescherming krijgen. 

Corona en Steunregelingen

PvdA zegt de sectoren getroffen door Covid-19 te gaan ondersteunen. De partij wil per sector evalueren of de schade tijdelijk of permanent is - en welke waarde zij heeft voor de samenleving en de economie. De partij signaleert dat extra steun nodig is om de bouw, cultuur, horeca en toerisme overeind te houden, maar geeft geen concrete voorbeelden van steunpakketten.

Personeel en Ontslag

De PvdA wil dat bedrijven meer aandacht besteden aan de gezondheid en tevredenheid van het personeel. Zo krijgen werkgevers krijgen een werknemersvoordeel om het voor hen interessanter om mensen vast in dienst te nemen: bedrijven die dat niet doen, worden zwaarder belast. De partij wil tevens dat werknemers recht krijgen op een een deel van de winst van het bedrijf waar zij werken.

Werknemers krijgen tevensmeer zeggenschap over de koers van de onderneming en instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen, zoals over maximale loonverschillen en bedrijfsovernames. PvdA wil tevens dat opdrachtgevers gaan betalen voor de zekerheid van alle werkenden, inclusief zzp’ers binnen een organisatie.

SP

Zakelijke Belastingen 

De SP wil de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen om zodoende het mkb extra te steunen. De partij pleit tevens voor meer binnenlandse consumptie en stimulering van de lokale economie, met een focus op voordelen voor kleine mkb-ondernemers. SP zegt tevens te stoppen met ‘cadeaus aan grote bedrijven, zoals de baangerelateerde investeringskorting’.

Financiën

Het SP wil middels een nationale investeringsbank voor mkb-ondernemers het eenvoudiger maken voor kleinschalige en startende bedrijven om financiering te vinden en zakelijk te lenen. De partij richt zich tevens op het bevorderen van duurzame vernieuwing via financiële initiatieven.

Arbeidsongeschiktheid

SP wil de sociale zekerheid van alle werkenden verbeteren en pleit voor een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.

Pensioen 

SP noemt geen specifieke standpunten betreft pensioen voor het mkb in het verkiezingsprogramma.

Corona en Steunregelingen

SP wil de rekening van de coronacrisis 'eerlijk' verdelen naar draagkracht, zodat iedere onderneming een eerlijke kans krijgt op herstel.

Personeel en Ontslag

Lokale mkb'ers moeten hulp krijgen, onder meer door hulp bij aanbestedingen, extra huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers. De SP pleit ook dat er ‘zonder de werkenden geen winst is’ en zegt dat alle medewerkers voortaan het recht krijgen op een deel van de bedrijfswinst. 

PVV

Zakelijke Belastingen

De PVV zegt in 2021 niet te gaan bezuinigen of de belastingen te verhogen om de huidige overheidsfinanciën ten gevolge van de coronacrisis op orde te brengen. In plaats van hogere belasting pleit de partij voor 

Financiën

De PVV pleit de economie te gaan aanjagen door te investeren en consumptie te stimuleren om de economie weer op peil te krijgen, maar concrete initiatieven voor mkb worden niet genoemd. 

Arbeidsongeschiktheid

PVV zegt dat zelfstandigen zich vrijwillig en betaalbaar kunnen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

Pensioen

PVV wil dat zelfstandigen zich vrijwillig en betaalbaar kunnen verzekeren voor hun pensioen. De partij wil tevens dat mensen met een zwaar beroep, zoals bouwvakkers en stratenmakers, na 40 jaar werken met pensioen kunnen. Er zijn geen verdere specifieke standpunten voor pensioen voor mkb’ers.

Corona en Steunregelingen

De PVV pleit dat de huidige beschikbare steun niet compenseert voor de financiële schade die is opgelopen ten gevolge van de coronacrisis. De PVV vindt dat kan niet zo zijn dat de overheid een ondernemer verplicht om zijn levenswerk te stoppen, maar vervolgens niet adequaat compenseert. De partij pleit dat, zolang de coronacrisis duurt, ondernemers en werknemers financieel moeten worden geholpen: ‘Bij 100% sluiten, 100% vergoeding voor de kosten’, aldus de partij. 

Personeel en Ontslag

De PVV zegt zich te gaan inzetten voor het tegengaan van een doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt en de invoering van tewerkstellingsvergunningen.

Forum voor Democratie

Zakelijke Belastingen

FvD wil fiscale maatregelen treffen om de stabiliteit van het mkb te verzekeren, zoals het afschaffen van de erf- en schenkbelastingen en het handhaven van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De partij pleit voor minder regels en belasting, en meer flexibiliteit voor kleine ondernemers. FvD pleit tevens voor het vereenvoudigen van de fiscale regelgeving omtrent zelfstandigen en zzp’ers door een hogere belastingvrije voet.

Financiën

Verhoging van het limiet MKB-borgstellingskrediet naar €250.000.

Arbeidsongeschiktheid

Het FvD vindt dat zelfstandigen niet gedwongen moeten worden om aan arbeidsongeschiktheidsverzekering deel te nemen: voor de partij staat keuzevrijheid centraal.

Pensioen

Het FvD vindt dat zelfstandigen niet gedwongen moeten worden om aan verplichte pensioenfondsen of -verzekeringen deel te nemen: voor de partij staat keuzevrijheid centraal.

Corona en Steunregelingen

Invoering van een corona-compensatieregeling voor ernstig gedupeerde mkb-bedrijven, specifieke details omtrent compensatie ontbreken. 

Personeel en Ontslag

De partij pleit voor een directe afschaffing van de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) en terugkeer naar een regeling vergelijkbaar met de VAR. De partij zegt tevens dat een soepeler ontslagrecht voor het mkb de meest effectieve oplossing is om de werkloosheid terug te dringen. De partij zegt tevens dat mkb-ondernemingen dikwijls niet over een uitgebreide HR-afdeling beschikken en dat, om een gelijk speelveld te creëren met multinationals, het van belang is dat de overheid mkb'ers niet overlaadt met regels en administratieve lasten.

ChristenUnie

Zakelijke Belastingen 

ChristenUnie wil de arbeidskorting en ondernemersregelingen geleidelijk integreren tot één ‘werkendenkorting’. De partij wil een (belasting)beleid dat aantrekkelijk is voor innovatieve (familie)bedrijven met een focus op de langere termijn en zegt dat dit een forse fiscale vrijstelling voor het ondernemingsvermogen bij bedrijfsoverdracht rechtvaardigt. De mkb-winstvrijstelling houdt de ChristenUnie tevens deels overeind. De ChristenUnie zet ook in op toezicht om te controleren dat er marktconform salaris wordt uitgekeerd aan de directeur-grootaandeelhouder.

Financiën

De partij pleit voor het herintroduceren kleine innovatieregelingen, zoals de Innovatie Prestatie Contracten (IPC’s) en stimulerings-vouchers. ChristenUnie wil toegang tot kapitaal voor het mkb verbeteren en investeert zodoende in mkb-innovatiekrediet. De partij wil ook coöperatieve vormen van kredietverstrekking en investeringsmaatschappijen met een bijdrage aan sociaal verantwoord ondernemen stimuleren. Dat gezegd hebbende, ChristenUnie bevestigt tevens de mogelijkheid om eindeloos te lenen van het eigen bedrijf te willen inperken. Hier kunnen zakelijk lenen en bedrijfsleningen via externe kredietverstrekkers zoals Qeld een alternatief bieden voor een directe financieringsbehoefte.

Arbeidsongeschiktheid

ChristenUnie pleit voor een verplichte, betaalbare publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden - inclusief zelfstandigen en zzp’ers. 

Pensioen

ChristenUnie wil voor iedereen gelijke kansen, een gelijk sociaal vangnet en een vergelijkbare pensioenopbouw en dat alle werkenden - inclusief zelfstandigen en zzp’ers - recht krijgen pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

Corona en Steunregelingen

ChristenUnie zegt de komende jaren geen generieke bezuinigingen en lastenverzwaringen te willen en de automatische stabilisatiefunctie van de begroting haar werk doen in de nasleep van corona. Deze hervormingsagenda is niet heel gedetailleerd, maar er worden voorbeelden genoemd, bijvoorbeeld het fiscaal minder aantrekkelijk maken om bedrijven vol te stoppen met schulden om geleidelijk herstel te bevorderen. Er zijn geen details beschikbaar over steunpakketten. 

Personeel en Ontslag

Bij ChristenUnie komt duidelijk onderscheid tussen zelfstandigen, werknemers met een contract en werknemers op uitzendbasis, met ‘heldere, begrijpelijke en handhaafbare scheidslijnen’. De ChristenUnie kiest voor het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij’ om misbruik en schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

SGP

Zakelijke Belastingen

SGP pleit dat de lasten voor het bedrijfsleven omlaag moeten, met een focus op lastenverlichting voor het mkb. Grote ondernemingen moeten, naar draagkracht, een eerlijke bijdrage aan de totale belastingopbrengst leveren - gezien volgens de SGP multinationals nauwelijks belasting in Nederland afdragen. 

Financiën

SGP noemt de huidige subsidieregelingen ‘soms ondoorzichtig’ en vraagt om een mkb-toets bij nieuwe subsidieregelingen voor het bedrijfsleven. SGP erkent dat mkb-ondernemers vaak moeite hebben om een zakelijke lening af te sluiten via traditionele banken. Juist daarom is SGP een voorstander van non-bancaire financiering als alternatief. SGP pleit dat dit soort non-bancaire platforms, zoals Fintech kredietverstrekkers of crowdfundingpartijen, beter toegang moeten krijgen tot garantstellingen van de overheid.

Arbeidsongeschiktheid

SGP zegt dat er varianten op een verplichte AOV overwogen kunnen worden, zoals een verzekeringsplicht voor volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid of een basisverzekering voor alle werkenden.

Pensioen

SGP vindt dat zelfstandigen keuzevrijheid in het pensioenstelsel moeten behouden en dat verplichte pensioenopbouw via pensioenfondsen onwenselijk is.

Corona en Steunregelingen

SGP pleit dat gedurende de ‘huidige ongewisse omstandigheden’ het goed is dat de regering, waar dat maar enigszins kan, bedrijven blijft ondersteunen. De partij stelt dat dit deels financieel moet, maar tevens door te investeren in innovatie en ondernemers de ruimte te geven hun handen uit de mouwen te steken. De SGP trekt lering uit de coronacrisis en zegt dat onze afhankelijkheid van het buitenland onze ondernemers kwetsbaar maakt, en wil daarom onszelf ‘uit de crisis innoveren’ en de eigen maakindustrie ondersteunen.

Personeel en Ontslag

SGP pleit voor een duidelijke afbakening tussen zzp’ers die ‘echte’ ondernemers zijn en zzp’ers die feitelijk gezien werknemers zijn. ‘Echte’ zzp’ers moeten de ruimte krijgen, terwijl schijnzelfstandigheid tegengegaan moet worden. SGP noemt als mogelijke oplossing om een heldere definitie vast te stellen of door het stellen van criteria. Tevens wil de partij de fiscale behandeling tussen werknemers en zzp’ers beter op elkaar afstemmen. SGP pleit ook dat (potentiële) zelfstandigen zonder personeel bewust gemaakt moeten worden van de voordelen en de nadelen van het zzp’er zijn, zodat mensen niet onbewust het zzp-schap starten zonder het volledige plaatje te hebben.

Partij voor de Dieren

Zakelijke Belastingen

Partij voor de Dieren wil online aankopen extra gaan belasten, gezien de partij dit eerlijker acht ten opzichte van kleine ondernemers in het mkb. De partij wil tevens een tijdelijke stop op de bouw van distributiecentra en grote kantoorpanden, plus lokaal ondernemerschap wordt gestimuleerd. Partij voor de Dieren is voor de afschaffing van btw-heffing op groente en fruit en de reparatie van fietsen, apparaten en kleding. 

Financiën

Partij voor de Dieren maakt geen vermelding van financieringsmogelijkheden voor het mkb in het verkiezingsprogramma’s.

Arbeidsongeschiktheid

Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren: zelfstandigen krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

Pensioen

Partij voor de Dieren maakt geen vermelding van specifieke pensioenregelingen voor het mkb in het verkiezingsprogramma. 

Corona en Steunregelingen

Partij voor de Dieren ziet de tientallen miljarden euro's aan coronasteun als een kans om veranderingen door te voeren ten gunste van het klimaat en biodiversiteit. Volgens de partij is het ‘onbestaanbaar dat die enorme hoeveelheid geld gebruikt wordt om terug te keren naar het oude normaal’. De Partij voor de Dieren ziet de coronacrisis als een keerpunt en kans om definitief afscheid te nemen van ‘business as usual’ en een radicale omslag te maken naar een beleid dat ook komende generaties een gelukkige toekomst biedt. De partij pleit dat tenminste de helft van de corona-steunfondsen aan investeringen wordt uitgegeven die ten dienste staan van natuur, milieu, klimaat en duurzame, groene werkgelegenheid.

Personeel en Ontslag 

Partij voor de Dieren wil werkgeverslasten voor kleine bedrijven verlagen, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Tevens zegt de partij dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers. De partij pleit tevens voor een einde aan de wildgroei van verschillende arbeidscontracten. Dit zou betekenen dat alleen het vaste en het tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen, en het zelfstandigencontract voor zzp’ers, over blijven als wettelijke contractvormen.

DENK

Zakelijke Belastingen

DENK zegt alles in het werk te willen stellen om het mkb de banenmotor van Nederland te houden en wil een structurele belastingverlaging voor het mkb doorvoeren. 

Financiën

DENK pleit voor de oprichting van een Nationale Ondernemers Kredietbank om kredietverlening en veilig zakelijke lenen voor het mkb te stimuleren. De partij vindt tevens dat landelijke gelden en regelingen van de overheid met nadruk ten goede moeten komen aan mkb-ondernemers i.p.v. grote bedrijven.

Arbeidsongeschiktheid

DENK pleit voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, maar maakt geen specifieke vermelding voor verzekeringen betreft mkb-ondernemers. 

Pensioen

DENK maakt geen vermelding van specifieke pensioenregelingen voor het mkb in het verkiezingsprogramma.

Corona en Steunregelingen

DENK maakt geen vermelding van specifieke pensioenregelingen voor het mkb in het verkiezingsprogramma.

Personeel en Ontslag

DENK wil loondoorbetaling bij ziekte voor met name het kleinbedrijf collectiviseren, zodat personeel aannemen minder risico’s heeft voor kleine ondernemers en mkb’ers. De partij zegt tevens het stapelen van tijdelijke contracten aan banden te willen leggen, waardoor werknemers eerder in aanmerking komen voor een vaste aanstelling, met mogelijk een financiële prikkel vanuit de overheid om vaste contracten te stimuleren. 

50PLUS

Zakelijke Belastingen

Er komt een structurele verhoging van het minimumloon en het belastingstelsel wordt drastisch vereenvoudigd. Daarnaast wil 50PLUS de komende vier jaar op zowel lokale- en provinciale belastingen de maximale inflatiecorrectie toepassen om koopkracht te verbeteren. 

Financiën

50PLUS maakt geen vermelding van specifieke financieringsmogelijkheden voor het mkb in het verkiezingsprogramma.

Arbeidsongeschiktheid

50PLUS maakt geen vermelding van specifieke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het mkb in het verkiezingsprogramma.

Pensioen

50PLUS maakt geen vermelding van specifieke pensioenregelingen voor het mkb in het verkiezingsprogramma.

Corona en Steunregelingen

50PLUS maakt geen vermelding van specifieke coronasteun voor het mkb in het verkiezingsprogramma.

Personeel en Ontslag

50PLUS maakt geen vermelding van specifieke regels omtrent personeel voor het mkb in het verkiezingsprogramma.


Related posts

No items found.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil
mTagManagerNlNl