Algemene Voorwaarden voor Zakelijk Krediet

Algemene Voorwaarden voor Zakelijk Krediet

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op september 26, 2019 (de “Algemene Voorwaarden”)

1. Partijen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op krediet verleend aan een zakelijke klant (“de Klant”) door Qeld, het Nederlandse bijkantoor van Qred AB, geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 72603372 (“Qeld”).

2. Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen deel van de overeenkomst tussen de Klant en Qeld (“Kredietovereenkomst”). Deze Kredietovereenkomst machtigt de Klant om gebruik te maken van het toegekende krediet (“Krediet”). De Kredietovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden (samen “de Overeenkomst”) geven de voorwaarden aan voor het toekennen van Krediet aan de Klant. De Overeenkomst wordt aangegaan door (i) acceptatie van de Algemene Voorwaarden en ondertekening van de Kredietovereenkomst door bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Klant en door (ii) de goedkeuring van de definitieve kredietaanvraag door Qeld.

3. Algemene informatie over Qeld

Qeld is een Nederlands bijkantoor van Qred AB, een financiële instelling geregistreerd bij de Zweedse Autoriteit voor de Financiële markten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Qeld verstrekt zakelijke kredieten in Nederland overeenkomstig de Nederlandse wet- en regelgeving.

4. Kredietaanvraag

De Klant kan online een kredietaanvraag indienen via qeld.com/nl/ of zakelijklening.nl. De Klant is een Nederlands bedrijf (rechtspersoon, personenvennootschap of een eenmanszaak met inschrijving in het KvK) en wordt vertegenwoordigd door rechtsgeldige vertegenwoordiger(s). De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Qeld verstrekte informatie en indien van toepassing voor het verlenen van een volmacht. De rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de Klant, die namens de Klant de Kredietovereenkomst tekenen, en de borgtochtgever(s) dienen zich elektronisch te identificeren (bijvoorbeeld met iDIN).

5. Beoordeling van de Kredietaanvraag

Qeld voert een kredietwaardigheidsbeoordeling van de Klant uit. Het Krediet wordt alleen verstrekt indien de Klant naar de mening van Qeld voldoende financiële middelen heeft om aan de voorwaarden van de Overeenkomst te kunnen voldoen en er naar de mening van Qeld ook overigens geen bezwaren bestaan om de Kredietaanvraag te accepteren.

6. Het Krediet

De Kredietovereenkomst vangt aan op het moment dat het Krediet wordt overgemaakt naar de Klant en vervalt op het moment dat het volledige verschuldigde bedrag is terugbetaald. Informatie omtrent de betalingen van maandelijkse termijn en de vervaldata is te vinden op de persoonlijke inlogpagina op de website(s) die beheerd worden door Qeld.

Goedgekeurd Krediet houdt in dat de Klant het recht heeft om het bedrag dat in de Kredietovereenkomst is gespecificeerd te lenen. Het Krediet wordt door Qeld naar de door de Klant gespecificeerde bankrekening overgemaakt. Overschrijvingen gebeuren op de werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur CET. Qeld kan de Klant enkel extra Krediet verlenen na acceptatie van een nieuwe aanvraag van de Klant op basis van een nieuwe positieve Kredietbeoordeling.

7. Betalingen en aflossingen

Betalingen en aflossingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met in de Kredietovereenkomst gespecificeerde maandelijkse totaalbedragen. Het maandelijkse totaalbedrag bestaat uit aflossing en het maandelijkse tarief (zoals gespecifieerd in paragraaf 8). De Klant moet het Krediet terugbetalen in maandelijkse aflossingen zoals vermeld in het Kredietovereenkomst. Het gefactureerde bedrag moet uiterlijk op de vervaldag op de door Qeld gespecificeerde bankrekening staan. Informatie over vervaldata, bedragen en bankrekeningen voor betalingen zijn beschikbaar op de persoonlijke inlogpagina van de Klant op de website(s) beheerd door Qeld.

8. Maandelijks tarief

De Klant zal een vast bedrag aan maandelijks tarief (ook wel maandelijkse prijs genoemd) betalen aan Qeld zoals vermeld in de Kredietovereenkomst. Het maandelijkse tarief, onder voorbehoud van mogelijke veranderingen in de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 11 hieronder, zal hetzelfde zijn vanaf het moment dat de Kredietovereenkomst in werking treedt totdat volledige terugbetaling heeft plaatsgevonden. Het maandelijkse bedrag moet maandelijks betaald worden door de Klant gedurende de looptijd van de Kredietovereenkomst.

9. Vergoedingen en rentevoeten bij betalingsachterstanden

Indien de Klant achterloopt met betalen van de maandelijkse totaalbedragen, dan is de Klant verplicht om contact op nemen met Qeld om de mogelijkheden van terugbetaling te bespreken. Als de Klant één of meerdere totaalbedragen ondanks het verzoek van Qeld daartoe niet betaalt, dan berekent Qeld in dit geval ook rente over de achterstallige totaalbedragen. Dit is de vertragingsrente. De hoogte van deze rente staat vermeld in de Kredietovereenkomst en op de persoonlijke inlogpagina van de Klant op de website(s) beheerd door Qeld. Qeld kan tevens een vertragingsvergoeding in rekening brengen.

Indien de Klant een te grote achterstand heeft, stuurt Qeld de Klant een ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling wordt een termijn genoemd waarbinnen de Klant de achterstallige betaling(-en) alsnog moet betalen. Betaalt de Klant deze ook niet, dan wordt de lening ter incasso overgedragen aan een incassobureau, tenzij Qeld met de Klant een andere afspraak maakt.

10. Afrekening, koppeling en aftrek van eerder verschuldigd Krediet

Betalingen van de Klant worden eerst in mindering gebracht op het maandelijkse tarief dat moeten worden betaald, vervolgens op de rente en als laatste op het nog uitstaande bedrag van het Krediet.

11. Onvoorziene kosten

Indien Qeld onvoorziene kosten moet maken als gevolg van beslissingen van overheidswege, wijzigingen in wet- en regelgeving, beleidsmaatregelen, gewijzigde leenkosten of andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Qeld vallen, en/of die Qeld redelijkerwijs niet kon voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, dan heeft Qeld het recht om de maandelijkse kosten voor de lening eenzijdig te verhogen. Dergelijke wijzigingen in de maandelijkse kosten moeten ten minste twee (2) maanden voordat de wijziging van kracht wordt aan de Klant worden gemeld per e-mail en gepubliceerd op de website(s) die beheerd worden door Qeld.

12. Aflosschema

De Klant heeft het recht om op verzoek, geheel kosteloos een aflosschema te ontvangen van wanneer het Krediet en de maandelijkse tarieven betaald dienen te worden gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Dergelijke informatie is ook beschikbaar op de website(s) beheerd door Qeld.

13. Facturatie en betaling

Qeld stuurt maandelijks facturen naar de klant. De facturen worden uiterlijk acht (8) werkdagen voor de vervaldatum verzonden. De facturen bevatten informatie omtrent de maandelijkse totaalbedragen die voldaan moeten worden in de desbetreffende maand. De betaling dient op dusdanige wijze te geschieden dat het verschuldigde bedrag op de aangewezen bankrekening beschikbaar is op de in de factuur vermelde vervaldag.

14. Valuta

De Klant is verplicht om zijn maandelijkse vaste tarieven, waar van toepassing vertragingsrente op te late betalingen, aflossingen en andere eventuele kosten voor het Krediet en de Kredietovereenkomst te betalen in Euro (€).

Dit geldt ook voor vervroegd aflossen zoals bedoeld bij punt 17.

15. Verklaringen van de Klant

Met het ondertekenen van de Kredietovereenkomst, verklaart de Klant het volgende:

15.1 Positie

De Klant is een rechtspersoon naar Nederlands recht en het aangaan van de Kredietovereenkomst past binnen het statutaire doel van de Klant en is in het vennootschappelijke belang van de Klant. De Klant bevestigd dat het Krediet uitsluitend gebruikt zal worden voor doeleinden die zijn gerelateerd aan de normale activiteiten van de onderneming. De Kredietovereenkomst wordt ondertekend door rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de Klant.

15.2 Verplichtingen

De Klant heeft alle noodzakelijke beslissingen genomen en is bevoegd om de Overeenkomst aan te gaan. Deze Overeenkomst bevat rechtsgeldige en afdwingbare, bindende verplichting voor de Klant die, bepaalde uitzonderingen omtrent insolventie daargelaten, de Klant dient na te komen. Het aangaan en het nakomen van de verplichtingen volgens de Overeenkomst is niet, en zal niet in strijd zijn met, de statuten van de Klant of eerder gemaakte bindende afspraken van de Klant.

15.3 Voorwaarden

Alle noodzakelijke interne goedkeuringen, beslissingen en vergunningen zijn door de Klant verkregen om de Overeenkomst aan te gaan en om aan de verplichtingen van de Overeenkomst te voldoen. Deze interne goedkeuringen, beslissingen en vergunningen zijn nog steeds geldig.

15.4 Gegevens

Alle gegevens die de Klant aan Qeld verstrekt zijn correct, volledig en niet misleidend.

15.5 Witwassen en terrorismebestrijding

De Klant verplicht zich om mee te werken aan informatieverzoeken ten behoeve van het uitvoeren van een klantonderzoek door Qeld, zoals bedoeld in de Wwft. De Klant dient onder meer informatie te verstrekken over de uiteindelijk belanghebbende(n) en of deze een politiek prominent persoon betreft of een naaste van een politiek prominent persoon, de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) van de Klant en informatie om de doel en aard van de zakelijke relatie te kunnen vaststellen.

16. Recht om het Krediet vervroegd op te eisen en de Kredietovereenkomst te beëindigen

Qeld is gerechtigd om het Krediet vervroegd op te eisen en de Kredietovereenkomst op elk moment op te zeggen of te beëindigen, indien één of meerdere van de onderstaande omstandigheden zich voordoen:

16.1

De Klant heeft niet voldaan aan een of meer verplichtingen jegens Qeld onder deze Overeenkomst, nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn heeft gekregen tot nakoming van de verplichting(en), tenzij nakoming redelijkerwijs niet meer mogelijk is;

16.2

Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat de Klant niet aan zijn betaalverplichtingen jegens Qeld kan voldoen, bijvoorbeeld omdat de financiële positie van de Klant is verslechterd of omdat beslag is gelegd op goederen in eigendom van de Klant.

16.3

Het is duidelijk dat de Klant door te ontwijken, verwerven van eigendommen of op een andere wijze probeert van de betalingen af te zien;

16.4

Er is sprake van een aanvraag of inwerkingtreding van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of een andere (pre-)insolventieregeling;

16.5

Verplaatsing van de onderneming van de Klant naar het buitenland of beëindiging van de bedrijfsactiviteiten;

16.6

De Klant heeft onjuiste informatie verstrekt of onjuiste en onvolledige verklaringen afgegeven (zoals bedoeld in punt 15) en de Klant herstelt dit niet binnen tien (10) dagen na het moment dat de Klant hiermee bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, voor zover dit vatbaar is voor herstel;

16.7

Een recht of bevoegdheid onder de Overeenkomst is niet (meer) volledig geldig, afdwingbaar en zonder beperkingen uitoefenbaar of er is redelijke grond voor twijfel aan die geldigheid, afdwingbaarheid en uitoefenbaarheid;

16.8

Beëindiging of betwisting door de borgtochtgever van (een deel) van zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de borgtocht;

16.9

De Klant schendt wet- en/of regelgeving die op de rechtsvorm, onderneming, beroep, bedrijf of activiteiten van toepassing is, zoals belasting-, milieu-, toezichts- of sanctiewetgeving of strafwetgeving;

16.10

De Klant en/of de uiteindelijk belanghebbende van de Klant is het onderwerp van sancties die van toepassing zijn op de Klant of Qeld; en

16.11

Qeld heeft een redelijke grond om aan te nemen dat de relatie met de Klant schadelijk is voor Qeld of haar reputatie.

17. Vervroegd aflossen

De Klant heeft op elk moment het recht om het krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen zonder enige extra kosten. In het geval van vervroegd aflossen zal de Klant alleen de vooraf afgesproken vaste maandelijkse tarieven betalen voor de periode waarin het Krediet gebruikt is tot en met de maand waarin het vervroegd aflossen geschiedt.

Indien de Klant een extra betaling die groter is dan maandelijkse totaalbedrag, heeft de Klant een keuze tussen het verkorten van de looptijd van de lening of het verlagen van totaalbedrag. Indien de Klant geen keuze maakt blijft het maandelijkse totaalbedrag gelijk en wordt dus de looptijd verkort.

18. Registratie bij de BKR

18.1 Registratie in het geval dat de Klant de rechtsvorm Eenmanszaak of VOF heeft

Qeld meldt deze overeenkomst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen (kredietnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft Qeld verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.

18.2 Registratie in het geval dat de Klant een andere rechtsvorm heeft dan

Qeld is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Qeld heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van 4 maandtermijnen te melden bij BKR, hetgeen gevolgen kan hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag. BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken (kredietnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkt vorm.

19. Overdracht van overeenkomst

Qeld kan zijn rechten onder de Overeenkomst aan een derde overdragen of verpanden zonder dat voorafgaande goedkeuring van de Klant vereist is. De Klant wordt op de hoogte gebracht van een dergelijke overdracht. De Klant is niet gerechtigd om zijn om rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te verpanden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qeld.

20. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Qeld heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder de voorafgaande goedkeuring van de Klant. Indien sprake is van een materiële wijziging, zal Qeld de Klant uiterlijk twee (2) maanden voor de wijziging van de Algemene Voorwaarden op de hoogte brengen van deze wijziging. Indien de Klant de wijziging van de voorwaarde(n) niet aanvaardt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en kosteloos op te zeggen zoals voorzien in punt 17. Als de beëindiging niet heeft plaatsgevonden voor de datum waarop de wijziging intreedt, dan wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

21. Beperking aansprakelijkheid Qeld

Qeld is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijzigingen in de Nederlandse wetgeving, acties van Nederlandse of buitenlandse overheden, oorlogsgebeurtenissen, stakingen, blokkades, boycots, uitsluitingen, natuurrampen, elektriciteitsstoornissen, verstoringen van het postverkeer, e-mailverkeer, telefoonverkeer, faxverkeer of andere soortgelijke gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van Qeld (het zogenaamde “force majeure-principe”). Dit voorbehoud met betrekking tot stakingen, blokkades, boycots en uitsluitingen of andere vergelijkbare omstandigheden is eveneens van toepassing wanneer Qeld zelf maatregelen neemt of onderworpen is aan dergelijke omstandigheden. Qeld is in geen geval verplicht tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en / of winstderving.

22. Betalingen door borgtochtgever

Indien de borgtochtgever een betaling aan Qeld uit hoofde van zijn positie als borgtochtgever, dan zal de borgtochtgever Qeld daarvan op de hoogte stellen.

23. Wijziging van contactgegevens

De Klant en de borgtochtgever dienen Qeld onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of van andere informatie die van belang kan zijn voor Qeld en/of voor het functioneren van de Overeenkomst. Indien wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot de informatie die vereist is voor naleving van de Wwft (zie paragraaf 27 hieronder), zal de Klant Qeld hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

24. Eigendom

Indien het eigendomsstructuur van de Klant verandert, zal de Klant Qeld hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de relevante informatie aan Qeld aanleveren. De Klant zal ook Qeld informatie verstrekken over wie direct of indirect 25% of meer van de aandelen, dan wel van het totale stemrecht van het bedrijf bezit, of die anderszins vergelijkbare zeggenschap over de Klant uitoefenen.

25. Verrekening

Qeld mag de vorderingen die zij op de Klant heeft verrekenen met eventuele vorderingen die de Klant op Qeld heeft. Verrekenen mag ook indien de vordering van Qeld niet opeisbaar is, de vordering van de Klant niet opeisbaar is, de vordering van Qeld voorwaardelijk is (bijvoorbeeld uit een borgtocht).

De Klant mag in geen geval een beroep doen op verrekening.

26. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Qeld verstrekt deze Algemene Voorwaarden per email aan de Klant, gelijktijdig met het verstrekken van het aanbod tot het sluiten van een Kredietovereenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar op de website van Qeld.

De Klant erkent door middel van het ondertekenen van de Kredietovereenkomst dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en dat hij deze aanvaard.

27. Klachten en geschillen

Klachten met betrekking tot het Krediet of over andere zaken met betrekking tot Qeld kunnen worden geuit aan Qeld Customer Service op 020 - 808 6084 of schriftelijk via een e-mail naar support@qeld.nl. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de Klant is opgelost, kan de Klant de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter, Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze geldt ook voor geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien of in verband daarmee ontstaan.

De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van een geschil over de Overeenkomst.

28. Toestemming met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, openbaarmaking aan kredietbeoordelaars en andere partners

Qeld heeft persoonsgegevens van de Klant nodig voor het afsluiten en uitvoeren van een Kredietovereenkomst. Het gaat om persoonsgegevens van de Klant, de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) en de uiteindelijk belanghebbende(n) van de Klant. Qeld heeft deze persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om een klantenonderzoek uit te voeren op basis van de Wwft.

Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden geeft de Klant Qeld bovendien toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken in het kader van markt- en klantanalyses die de basis vormen voor marketing, methode- en bedrijfsontwikkeling, statistieken en risicobeheer.

Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om e-mail en verschillende vormen van aanbiedingen aan de Klant te richten. Qeld kan bovendien persoonsgegevens uitwisselen met derden die Qeld inschakelt bij haar bedrijfsvoering of uitvoering van haar dienstverlening.

Bij het verwerken, opslaan en uitwisselen van persoonsgegevens met derden houdt Qeld zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

De Klant kan zijn toestemming te allen tijde intrekken door middel van schriftelijke kennisgeving. Een dergelijke kennisgeving zal verzonden worden naar support@qeld.nl. De Klant heeft het recht om, op verzoek, eenmaal per jaar, toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die aan de Klant zijn gekoppeld. Als de informatie onjuist, onvolledig of niet relevant wordt geacht, heeft de Klant het recht om dergelijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Een dergelijke notificatie zal verzonden worden naar support@qeld.nl.

29. Klantenonderzoek

Qeld is een Nederlands bijkantoor van Qred AB, een financiële instelling geregistreerd bij de Zweedse Autoriteit voor de Financiële markten. Qeld is verplicht om te voldoen aan de bepalingen uit de Wwft en heeft uit dien hoofde de verplichting om voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie een klantenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Ten behoeve van het klantenonderzoek zal Qeld informatie opvragen bij de Klant. De Klant is verplicht om haar medewerking te verlenen. Indien het klantenonderzoek niet kan worden voltooid, zal Qeld geen Krediet verstrekken aan de Klant.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil
mTagManagerNlNl